لینک کلیه اسناد حقوق بشر


اعلاميه ي جهاني حقوق بشر


ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌(مطابق‌با25/9/1345شمسي‌)
مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد(3)


ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌

مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌ (مطابق‌با25/9/1345شمسي‌)
مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(13)


كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌

مصوب‌ 21 دسامبر 1965 ميلادي‌ (مطابق‌ با30/8/1344 شمسي‌)
مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد(21)


كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌

مصوب‌ نوامبر 1989(23)


كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌

مصوب‌ 18 دسامبر 1979 ميلادي‌ (مطابق‌ با 28/9/1358 شمسي‌)
مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(22)


كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌

مصوب‌ 28 ژوئيه‌ 1951، ژنو(28)


كنوانسيون‌ جلوگيري‌ از كشتار جمعي‌ و مجازات‌ آن‌

مصوب‌ 9 دسامبر 1948
مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(19)


کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
مصوب ١٠ دسامبر ١٩٨٤/ قطعنامه شماره ٤٦/٣٩
مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون، ٢٦ ژوئن ١٩٨٧

مصوب ١٠ دسامبر ١٩٨٤/ قطعنامه شماره ٤٦/٣٩
مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون، ٢٦ ژوئن ١٩٨٧


پروتكل‌ اختياري‌ مربوط‌ به‌ ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌
كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ پروتكل‌ (11)


اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ كودك‌

مصوب‌ 20 نوامبر 1959
مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد(24)


اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌

مصوب‌ 1968(25)


اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌

مصوب‌ 1993(27)


بيانيه‌ ريو پيرامون‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌
كنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌متحد پيرامون‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌،

ژوئن‌ 1992(30)


اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ تغذيه‌

رم‌ مصوب‌ دسامبر 1992 (31)


اعلاميه‌ كنفرانس‌ توسعة‌ اجتماعي‌، كپنهاك‌

مارس‌ 1995 (32)


اعلامية‌ كنفرانس‌ جهاني‌ زن‌، پكن‌

سپتامبر 1995 (33)


اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ اسكان‌ بشر، استانبول‌

ژوئن‌ 1996(37)


اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر


اعلامیه ی اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات
و راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات


اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی

مصوب ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *