ما خواهان آزاد فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی، از جمله فاطمه سپهری و وحید افکاری هستیم

هموطنان عزیز،

خانم فاطمه سپهری کنشگر سیاسی، فعان حقوق زنان، زندانی سیاسی و یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفا خامنه ای، بلافاصله بعد از عمل باز قلب در دم به زندان مشهد بازگردانده شد.

هراس آمرین رژیم جمیور اسلامی از این مبارز خستگی ناپذیر تا بدانجاست که حتا یتح شرایط سخت جسمی و عواقب احتمالی پس از عمل قلب، نه تنها او را ممنوع الملاقات کرده اند، بلکه مانع از هرگونه تماس با خانواده اش نیز شده اند، طوری که متاسفانه هیچ خبرى از وضع سلامتی اش در دست نیست .

از جانبی، در شیراز هم وحید افکاری، متجاوز از هزار روز است که همچنان در زندان انفرادى بسر میبرد. او برادر وحید افکاری، از معترضان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ شیرازمیباشد ه بعد از دستگلری و تحمل شکنجه های سخت قرون وسطا یی و شکستن استخوان های کتف و تحمل فشارهای روحی و روانی به جوخه اعدام سپرده شده بود .او می گفت جمهوری اسلامی طناب دار را در دست گرفته و دنبان گردنی ست که شخصی را از آن آویزان کند !

جمهور اسلامی آشکارا، روشمند و منسجم، با تحت فشار گتاشتن حداکثری زندانیان سیاسی، همچون خانم فاطمه سپهری و آقای وحید افکاری، هدفی جز مرگ تدریجی این عزیزان را در سر نمی پروراند.

ما خواهان آزاد فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی، از جمله خانم سپهری و آقای وحید افکاری، از سیاه چاله های جمیور اسلامی می باشیم.

۲۱ نوامبر ۲۰۲۳ , سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲

سیروس میرزایی

گروه پزشان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر

بهروز بیا ت

جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران  اتریش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *