ما خواستار تحقیقات مستقل و فو ری در مورد مرگ جواد روحی در زندان ایران هستی

ما، دو سازمان حقوق بشری در وین، به فراخوان سازمان عفو بین الملل مبین بر اعمال صلاحیت قضا یی و پیگرد قانو نی دادگاه بین الملل بر تمامی مقامات ایرانی مظنون به دخالت جنایی در نقض فاحش حقوق بشر مانند آدم ربایی، شکنجه و خشونت منجر به مرگ علیه معترضان، میپیوندیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *