تجمع در وین در اعتراض به احکام اعدام زندانیان سیاسی

برای حمایت از زندانیانی که در خطر اعدام قرار دارند و گفتن رساتر نه به حکم اعدام و پشتیبانی از ماهان مهرابی (خواهر محمود مهرابی ) در مقابل در ورودی سازمان ملل وین گرد هم خواهیم آمد.

پنجشنبه ۹ مه ۲۰۲۴ ساعت ۱۷:۳۰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *