گفتگو در باره اعدام ها در ایران و سفر ندا النشیف به ایران

گفتگو با شعله زمینی و حسن نایب هاشم در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، اعدام های اخیر و سفر خانم ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران و احتمال بهره برداری جمهوری اسلامی از این سفر

گفتگو از رضا گوهرزاد

تلویزیون کانال یک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *