در سالگرد قتل دولتی مهسا ژینا امینی توسط حکومت جمهوری اسلامی

ما دو گروه حقوق بشری در وين نه تنها در كنار ساير آزادی خواهان از خواستهای مدنی زنان ايران عليه افكار و قوانینی قرون وسطا یی رژيم جمهو ری اسلامی حمايت ميكنيم، و با شعار زن-زندگ-آزاد ی همچنان كنار بانوان ایران ايستاده ايم، بلكه ضمن تسلیت به خانواده مهسا و تمامی قربانیان جنبش زنان پس از گذشت يك سال همزبان با خانواده عزيز امینی خواستار رسيدگی قانونی و محاكمه مسولین قتل این قربانیان ميباشيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *