برنامه ها به مناسبت دهه جهانی «منع خشونت علیه زنان» در وین

برنامه ها به مناسبت دهه جهانی «منع خشونت علیه زنان»

از روز ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر

در مقابلمقر سازمان ملل دز وین(محل تحصن)

زن، زندگی، آزادی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *