گفتگو با نرگس محمدی؛ سلول انفرادی، مصداق شکنجه سفید

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که بخشی از دوران زندان خود را در سلول انفرادی گذرانده، آن را مصداق شکنجه سفید می‌خواند:‌ «سلول انفرادی در واقع بخشی از اون شکنجه سفید، فرد محبوس در سلول انفرادی را به تردید و تزلزل رسوندنه و متاسفانه این اتفاق برای بسیاری از آدمها می‌افته». در بخش دوم گفت و گو با عنایت فانی، نرگس محمدی از تاثیرات سلول انفرادی بر روح و روان زندانی و آمال و آرزوهایش برای تحقق جامعه مدنی در ایران می‌گوید.

بی بی سی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *