در باره ما

جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران ـ اتریش

“جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران ـ اتریش” سازمانی است مستقل، غیردولتی و متشکل از جمعی از ایرانیان مقیم اتریش، که برای دفاع از حقوق بشر در ایران تلاش می کند. فعالیت این جامعه بر مبنای “بیانیه ی جهانی حقوق بشر” و پیمان نامه های ضمیمه ی آن قرار دارد.

با توجه به نقض مداوم وگسترده ی حقوق بشر و فقدان ساختاری نهادهای نظارت کننده بر رفتارهای سرکوبگرانه ی حکومت در ایران، پشتیبانی افکار عمومی و نهادهای بین المللی از خواسته های دموکراتیک مردم ایران ضرورتی انکارناپذیر دارد.

این جامعه در سال ۱۹۸۲ در وین بنیان گذارده شد. بسیاری از شخصیت های معروف سیاسی و اجتماعی اتریش با عضویت افتخاری در این جامعه آن را مورد پشتیبانی قرار دادند. در سال ۱۹۹۸ این جامعه برای خدماتش در دفاع از حقوق بشر جایزه ی برونو کرایسکی را دریافت کرد. در همان سال آقای عباس امیر انتظام (سخنگوی اولین دولت پس از انقلاب و پرسابقه ترین زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ) به توصیه ی این جامعه به عنوان زندانی سیاسی سال به دریافت جایزه ی برونو کرایسکی نائل گردید.

اهداف:

۱ـ شناساندن وترویج اصول “بیانیه ی جهانی حقوق بشر” و پیمان نامه های ضمیمه ی آن. پرداختن به گفتمان ها و روشنگری درباره ی جنبه های مخنلف مبانی حقوق بشر به عنوان ارزش های حقوقی جهانی و ضرورت انطباق قوانین کشورها با آن؛

۲ـ آگاهی از رخدادهای حقوق بشری در ایران و دیگر کشورهای جهان از طریق رسانه های جمعی و تماس با سازمان های حقوق بشری در ایران برای کسب آگاهی های مستقیم و دقیق از موارد مشخص نقض حقوق بشر در ایران؛

۳ـ افشاء موارد نقض حقوق بشر در ایران و انعکاس آن به افکار عمومی، نهادها و افراد موثر و فعٌال به منظور جلب پشتیبانی آنان برای اعتراض به نقض حقوق مردم ایران و محکوم کردن آن؛

۴ـ تلاش در جهت همکاری، هماهنگی و همبستگی متقابل با گروه های مدافع حقوق بشر ایرانی و بین المللی.

تحقق این اهداف تنها با همکاری کلیه ی افرادی که دل در گرو ارزش های انسانی دارند امکان پذیر است.