logo_Committee
در این زمینه
‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎و‎ ‎نقدهاي‎ ‎پس از توقيف
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۷ - ۰۵ ژانويه ۲۰۰۹

اميد معماريان

پلمپ‎ ‎شدن‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر، اتفاق‎ ‎ناميموني‎ ‎است، هم‎ ‎براي‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎و‎ ‎هم‎ ‎حکومت‎ ‎ايران. با‎ ‎اين‎ ‎حال‎ ‎برخي‎ ‎واکنش‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎رخداد‎ - ‎که‎ ‎در‎ ‎برخي‎ ‎موارد‎ ‎به‎ ‎حمله‎ ‎هاي‎ ‎شخصي‎ ‎و‎ ‎نقدهاي‎ ‎کم‎ ‎مايه‎ ‎نيز‎ ‎آلوده‎ ‎بود‎- ‎زواياي‎ ‎ديگري‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎خصوص‎ ‎مي‎ ‎گشايد‎ ‎واين‎ ‎سوال‎ ‎را‎ ‎مطرح‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎ما‎ ‎چه‎ ‎برداشتي‎ ‎از‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎مان‎ ‎داريم‎ ‎و‎ ‎تا‎ ‎چه‎ ‎حد‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎وقايعي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎دوربرمان‎ ‎رخ‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎واقع‎ ‎بينانه‎ ‎برخورد‎ ‎مي‎ ‎کنيم؟‎
‎‎ ‎
‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎نهادهاي‎ ‎مدني‎ ‎فعال‎ ‎درحوزه‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎حوزه‎ ‎فعاليتي‎ ‎مشخص‎ ‎دارد، اعضاي‎ ‎آن‎ ‎مشخص‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎کلي‎ ‎گويي‎ ‎و‎ ‎آرمان‎ ‎پردازي‎ ‎به‎ ‎دور‎ ‎است. برخي‎ ‎ادعا‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎حوزه‎ ‎کاري‎ ‎کانون‎ ‎محدود‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎اينکه‎ ‎چرا‎ ‎خانم‎ ‎عبادي‎ ‎چرا‎ ‎در‎ ‎مواردي مانند‎ ‎کشته‎ ‎شدن‎ ‎افراد‎ ‎در‎ ‎تصادفات‎ ‎رانندگي‎ ‎کشور‎ ‎که‎ ‎دهها‎ ‎هزار‎ ‎نفر‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎برمي‎ ‎گيرد‎ ‎توجهي‎ ‎نداشته‎ ‎است؟‎ ‎اندکي‎ ‎آشنايي‎ ‎با‎ ‎ادبيات‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎البته‎ ‎خود‎ ‎پاسخگوي‎ ‎اين‎ ‎پرسش‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

پاسخ‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎نقطه‎ ‎آغاز‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎ببينيم ما‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎را‎ ‎کجاي‎ ‎جامعه‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎مي‎ ‎گيريم؟‎ ‎سوال‎ ‎اصلي‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ببينيم‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎چه‎ ‎تعريفي‎ ‎از‎ ‎خود‎ ‎اراپه‎ ‎کرده‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎تا‎ ‎چه‎ ‎حدي‎ ‎به‎ ‎اهدافي‎ ‎که‎ ‎دراساسنامه‎ ‎خود‎ ‎تعيين‎ ‎کرده‎ ‎وفادار‎ ‎بوده‎ ‎است؟‎ ‎هر‎ ‎نهاد‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎يک‎ ‎ماموريتي‎ ‎را‎ ‎براي‎ ‎خود‎ ‎قاپل‎ ‎است‎ ‎ودرمسير‎ ‎آن‎ ‎فعاليت‎ ‎مي‎ ‎کند. بله، ‏خوب‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎همه‎ ‎حوزه‎ ‎ها‎ ‎نهادهاي‎ ‎مدني‎ ‎فعالي‎ ‎داشته‎ ‎باشيم‎ ‎که‎ ‎ازحقوق‎ ‎شهروندان‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎هاي‎ ‎مختلف‎ ‎حمايت‎ ‎کنند. ‏چه‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎حمل‎ ‎ونقل‎ ‎شهري، چه‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎تصادفات‎ ‎جاده‎ ‎اي، چه‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎مخاطرات‎ ‎محيط‎ ‎زيستي‎ ‎ويا‎ ‎دهها‎ ‎حوزه‎ ‎اي‎ ‎که‎ ‎جاي‎ ‎باز‎ ‎فعاليت‎ ‎بسياري‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎دارد. همه‎ ‎اين‎ ‎موارد‎ ‎جا‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎پاي‎ ‎بسياري‎ ‎از‎ ‎مختصصان، علاقه‎ ‎مندان‎ ‎و‎ ‎فعالان‎ ‎اجتماعي‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎حوزه‎ ‎ها‎ ‎بکشد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎انجمن‎ ‎هايي‎ ‎متمرکز‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎درصدد‎ ‎کاهش‎ ‎چنين‎ ‎بلايايي‎ ‎باشند. اما‎ ‎ربط‎ ‎دادن‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎به‎ ‎فعاليت‎ ‎هاي‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎و‎ ‎بعد‎ ‎نتيجه‎ ‎گرفتن‎ ‎که‎ ‎چون‎ ‎اين‎ ‎کانون‎ ‎به‎ ‎موضوعاتي‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎دست‎ ‎نمي‎ ‎پردازد‎ ‎پس‎ ‎بي‎ ‎اثر‎ ‎يا‎ ‎کم‎ ‎اثراست، کاملا‎ ‎بي‎ ‎ربط‎ ‎و‎ ‎دو‎ ‎موضوع‎ ‎کاملا‎ ‎جدا‎ ‎از‎ ‎هم‎ ‎است. يعني‎ ‎اصلا‎ ‎مقدمه‎ ‎با‎ ‎نتيجه‎ ‎گيري‎ ‎نمي‎ ‎خورد. چرا؟‎ ‎به‎ ‎يک‎ ‎دليل‎ ‎ساده‎ ‎وآن‎ ‎اينکه‎ ‎ماموريت‎ ‎کانون‎ ‎تعريف‎ ‎مشخصي‎ ‎دارد. چند‎ ‎روز‎ ‎پيش‎ ‎از‎ ‎خانم‎ ‎شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎دريک‎ ‎مصاحبه‎ ‎تلفني‎ ‎پرسيدم‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎ماموريت‎ ‎را‎ ‎تعريف‎ ‎کند. وي‎ ‎گفت‎
: ‎‎ ‎
‎"‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎طبق‎ ‎اساسنامه‎ ‎اش‎ ‎سه‎ ‎وظيفه‎ ‎عمده‎ ‎بر‎ ‎عهده‎ ‎دارد. يک:‏‎ ‎دفاع‎ ‎رايگان‎ ‎از‎ ‎متهمين‎ ‎سياسي‎-‎عقيدتي، ‏دوم: کمک‎ ‎به‎ ‎خانواده‎ ‎هاي‎ ‎زندانيان‎ ‎سياسي‎ ‎وسوم‎: ‎گزارش‎ ‎دهي‎ ‎مستمر‎ ‎در‎ ‎خصوص‎ ‎وضعيت‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎درايران.‏‎" ‎‎ ‎
‏ کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎طي‎ ‎سالهاي‎ ‎گذشته‎ ‎تمرکز‎ ‎فعاليت‎ ‎هايش‎ ‎روي‎ ‎همين‎ ‎سه‎ ‎حوزه‎ ‎بوده‎ ‎است. يک‎ ‎جامعه‎ ‎مشکلات‎ ‎فراواني‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎هاي‎ ‎مختلف‎ ‎دارد. اما‎ ‎قرار‎ ‎نيست‎ ‎همه‎ ‎کارها‎ ‎توسط‎ ‎يک‎ ‎گروه‎ ‎کوچک‎ ‎انجام‎ ‎شود. درزبان‎ ‎انگليسي‎ ‎مثل‎ ‎معروفي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎گويد‎: ‎کوچک‎ ‎زبيا‎ ‎است‎(Small is beautiful) ‎مثل‎ ‎ديگري‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎در‎ ‎تکميل‎ ‎اولي‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎گويد‎ ‎کوچک‎ ‎وظيفه‎ ‎آور‎ ‎است. ‏‎(Small is dutiful)‎‏ يعني‎ ‎اگر‎ ‎قرار‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎انجمني‎ ‎که‎ ‎خانم‎ ‎عبادي‎ ‎و‎ ‎همکارانشان‎ ‎تاسيس‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎ماموريتش‎ ‎از‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎زندانيان‎ ‎سياسي‎ ‎تا‎ ‎مساپل‎ ‎تاکسيراني‎ ‎يا‎ ‎تصادفات‎ ‎جاده‎ ‎اي‎ ‎را‎ ‎دربرمي‎ ‎گرفت‎ - ‎واحتمالا‎ ‎برخي‎ ‎ديگر‎ ‎مساپلي‎ ‎که‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎منتقدين‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎اشاره‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ - ‎آن‎ ‎وقت‎ ‎مي‎ ‎شد‎ ‎يک‎ ‎سازمان‎ ‎گل‎ ‎وگشادي‎ ‎که‎ ‎ترديد‎ ‎دارم‎ ‎مي‎ ‎توانست‎ ‎کار‎ ‎قابل‎ ‎توجهي‎ ‎در‎ ‎هيچ‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎حوزه‎ ‎ها‎ ‎انجام‎ ‎دهد. فکر‎ ‎نمي‎ ‎کنم‎ ‎هيچ‎ ‎انسان‎ ‎صاحب‎ ‎انصافي‎ ‎انتظار‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎ ‎يک‎ ‎نفردرهمه‎ ‎حوزه‎ ‎هاي‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎افراد‎ ‎جامعه‎ ‎صاحب‎ ‎تخصص‎ ‎باشد‎ ‎وظرفيت‎ ‎ان‎ ‎را‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎حل‎ ‎مسائل‎ ‎همه‎ ‎اين‎ ‎مشکلات‎ ‎بپردازد. ‏‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎متاسفانه‎ ‎فعاليت‎ ‎نهادهاي‎ ‎مدني‎ ‎ازاين‎ ‎دست‎ ‎درکشور‎ ‎ما‎ ‎شکلي‎ ‎نوپا‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎برداشت‎ ‎هايي‎ ‎سطحي‎ ‎از‎ ‎فعاليت‎ ‎نهادهاي‎ ‎مدني‎ ‎تخصصي هم‎ ‎کم‎ ‎نيست. حتي‎ ‎در‎ ‎ميان روزنامه‎ ‎نگاران‎ ‎چيره‎ ‎دست‎ ‎و‎ ‎شهروندان‎ ‎دغذغه‎ ‎دار. کلي‎ ‎گويي‎ ‎و‎ ‎بزرگ‎ ‎ديدن‎ ‎راه‎ ‎حل‎ ‎مساپل‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎ما‎ ‎سنت‎ ‎است. نمونه‎ ‎آخر‎ ‎آن‎ ‎هم‎ ‎اصلاحات‎ ‎وعده‎ ‎داده‎ ‎شده‎ ‎توسط‎ ‎آقاي‎ ‎خاتمي‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎تازه‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎هشت‎ ‎سال‎ ‎ايشان‎ ‎فرموده‎ ‎اند بياييم‎ ‎وآن‎ ‎را‎ ‎تعريف‎ ‎کنيم. اين‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎با‎ ‎ديد‎ ‎آلوده‎ ‎تماميت‎ ‎خواهي‎ ‎تاريخي‎ ‎ما‎ – ‎که‎ ‎در‎ ‎بهترين‎ ‎شکل‎ ‎ازقهرمانانمان‎ ‎مي‎ ‎خواهيم‎ ‎ودر‎ ‎بدترين‎ ‎شکل‎ ‎حاکمانمان‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎اعمال‎ ‎مي‎ ‎کنند‎- ‎همخواني‎ ‎داشته‎ ‎باشد، اما‎ ‎با‎ ‎ادبيات‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎نمي‎ ‎خواند. ‏‎ ‎‎ ‎

درحالي‎ ‎که‎ ‎ادبيات‎ ‎جامعه‎ ‎مدني، آنچنان‎ ‎که‎ ‎هست، مبتني‎ ‎بر‎ ‎انجام‎ ‎ماموريتي‎ ‎محدود‎ ‎در‎ ‎زماني‎ ‎محدود‎ ‎وبا‎ ‎لحاظ‎ ‎امکانات‎ ‎و‎ ‎توانايي‎ ‎هاي‎ ‎موجود‎ ‎است. بي‎ ‎ترديد‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎گفت‎ - ‎چه‎ ‎خوب‎ ‎چه‎ ‎بد‎- ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎انجام‎ ‎آنچه‎ ‎در‎ ‎اساسنامه‎ ‎اش‎ ‎آمده‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎موفق‎ ‎ترين‎ ‎نمونه‎ ‎هاي‎ ‎فعاليت‎ ‎هاي‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎در‎ ‎طي‎ ‎دهه‎ ‎گذشته‎ ‎درکشورماست. اين‎ ‎البته‎ ‎به‎ ‎معناي‎ ‎کامل‎ ‎بودن‎ ‎وبي‎ ‎نقص‎ ‎بودن‎ ‎آن‎ ‎نيست. شاهد‎ ‎اين‎ ‎مدعا‎ ‎کارنامه‎ ‎شفاف‎ ‎واعلام‎ ‎شده‎ ‎اين‎ ‎نهادمدني‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

ديگر‎ ‎آنکه، ترديدي‎ ‎نيست‎ ‎فعاليت‎ ‎نهادهاي‎ ‎مدني‎ ‎کارکرد‎ ‎سياسي‎ ‎دارد‎ ‎واين‎ ‎در‎ ‎ذات‎ ‎فعاليت‎ ‎هاي‎ ‎مدني‎ ‎است. اما‎ ‎مجموعه‎ ‎عملکرد‎ ‎وکارنامه‎ ‎کانون‎ ‎نشان‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎در‎ ‎وضعيتي‎ ‎ثانوي‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎فعاليت‎ ‎هاي‎ ‎کانون‎ ‎قرار‎ ‎مي‎ ‎گيرد. ‏بنابراين‎ ‎اينکه‎ ‎برخي‎ ‎هم‎ ‎صداي‎ ‎کيهان‎ ‎مي‎ ‎شوند‎ ‎و‎ ‎کانون‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎کارکرد‎ ‎سياسي‎ ‎اش‎ ‎مورد‎ ‎انتقاد‎ ‎قرار‎ ‎مي‎ ‎دهند‎ ‎نيز‎ ‎باز‎ ‎مي‎ ‎گردد‎ ‎به‎ ‎ناآشنايي‎ ‎به‎ ‎کارکرد‎ ‎نهادهاي‎ ‎مدني‎ ‎درجامعه. اينجا‎ ‎هم‎ ‎باز‎ ‎برمي‎ ‎گرديم‎ ‎به‎ ‎توهم‎ ‎تعريفي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎بخش‎ ‎هايي‎ ‎از‎ ‎جامعه‎ ‎ايراني‎ ‎از‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎وجود‎ ‎دارد. بله، اين‎ ‎بديهي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎فعاليت‎ ‎هاي‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎کارکرد‎ ‎سياسي‎ ‎دارند. کسي‎ ‎منکر‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎نيست. بايد‎ ‎هم‎ ‎چنين‎ ‎باشد.

نهادهاي‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎چشم‎ ‎وگوش‎ ‎قدرت‎ ‎هستند‎ ‎ونه‎ ‎تنها‎ ‎قدرت‎ ‎را‎ ‎دربرابر‎ ‎اعمال‎ ‎قدرت‎ ‎پاسخگو‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎بلکه‎ ‎جهت‎ ‎گيري‎ ‎هاي‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎خواست‎ ‎عمومي‎ ‎و‎ ‎نيز‎ ‎مقتضيات‎ ‎جامعه‎ ‎تصحيح‎ ‎مي‎ ‎کنند. به‎ ‎همين‎ ‎جهت‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎درجوامعي‎ ‎که‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎رقيب‎ ‎ويا‎ ‎دشمن‎ ‎دولت‎ ‎محسوب‎ ‎نمي‎ ‎شود‎- ‎برخلاف‎ ‎کشورمان‎- ‎اين‎ ‎نهادها‎ ‎واز‎ ‎جمله‎ ‎رسانه‎ ‎ها، رابطه‎ ‎تنگاتنگي‎ ‎با‎ ‎تحولات‎ ‎سياسي‎ ‎دارند‎ ‎و‎ ‎صاحبان‎ ‎قدرت‎ ‎مي‎ ‎دانندکه‎ ‎نمي‎ ‎توانند‎ ‎به‎ ‎نظرات‎ ‎چنين‎ ‎نهادهايي‎ ‎بي‎ ‎توجه‎ ‎باشند‎ ‎چرا‎ ‎که‎ ‎عملا‎ ‎راي‎ ‎راي‎ ‎دهنگان‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎ازدست‎ ‎مي‎ ‎دهند. ‏‎ ‎‎ ‎

بنابراين‎ ‎با‎ ‎اينکه نهادمدني‎ ‎فعاليت‎ ‎سياسي‎ ‎نمي‎ ‎کند‎ ‎اما‎ ‎کارکرد‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎تاثيراتي‎ ‎که‎ ‎برحوزه‎ ‎قدرت‎ ‎دارد، مي‎ ‎تواند‎ ‎کاملا‎ ‎سياسي‎ ‎باشد‎ ‎حتي‎ ‎در‎ ‎همان‎ ‎حوزه‎ ‎هايي‎ ‎که آنها‎ ‎را‎ ‎اجتماعي‎ ‎قلمداد‎ ‎مي‎ ‎کنيم. حوزه‎ ‎حقوق‎ ‎بشراز‎ ‎اين‎ ‎منظر، يکي‎ ‎از‎ ‎حساس‎ ‎ترين‎ ‎حوزه‎ ‎هاست. چون‎ ‎که‎ ‎اصطکاک‎ ‎خيلي‎ ‎نزديکي‎ ‎با‎ ‎حوزه‎ ‎قدرت‎ ‎دارد. به‎ ‎خصوص‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎وضعيت‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎ودستگاه‎ ‎هاي‎ ‎اطلاعاتي‎ ‎امنيتي‎ ‎وپليس‎ ‎در‎ ‎ايران‎ - ‎چه‎ ‎به‎ ‎لحاظ‎ ‎اداري‎ ‎وچه‎ ‎به‎ ‎لحاظ‎ ‎سياسي‎ - ‎که‎ ‎اساسا‎ ‎طرف‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎رفتن‎ ‎حساسيت‎ ‎زاست. چه‎ ‎برسد‎ ‎که‎ ‎کسي‎ ‎بخواهد‎ ‎دراين‎ ‎حوزه‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎کساني‎ ‎که‎ ‎هدف‎ ‎اين‎ ‎دستگاه‎ ‎ها‎ ‎قرار‎ ‎مي‎ ‎گيرند‎ ‎دفاع‎ ‎کند. ‏‎
‎‎ ‎
‎ ‎اينکه‎ ‎برخي‎ ‎منتقدين‎ ‎نوشته‎ ‎اند‎ ‎اين‎ ‎دوستان به‎ ‎دنبال‎ ‎اثربخشي‎ ‎سياسي‎ ‎خاصي‎ ‎هستند "يک‎ ‎موضوع‎ ‎بديهي‎ ‎است. چراکه‎ ‎هر‎ ‎فعاليت‎ ‎حوزه‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎يک‎ ‎تاثير‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎سياست‎ ‎را‎ ‎مد‎ ‎نظر‎ ‎دارد. چه‎ ‎درخصوص‎ ‎تغييرقوانين، چه‎ ‎تغييرسياست‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎روندها‎ ‎وچه‎ ‎حتي‎ ‎درحوزه‎ ‎تغيير‎ ‎فرهنگ‎ ‎سياسي. اين‎ ‎شامل‎ ‎همه‎ ‎نهادهاي‎ ‎مدني‎ ‎حوزه‎ ‎محيط‎ ‎زيست‎ ‎گرفته‎ ‎تا‎ ‎نهادهاي‎ ‎مدني‎ ‎حوزه‎ ‎اقتصاد‎ ‎يا‎ ‎مساپل‎ ‎شهري‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎وغيره‎ ‎مي‎ ‎شود. اما‎ ‎اينکه‎ ‎کسي‎ ‎بگويد" اين‎ ‎افراد‎ ‎لذا‎ ‎نياز‎ ‎دارند‎ ‎اخبارشان‎ ‎در‎ ‎رسانه‎ ‎هاي‎ ‎خارجي‎ ‎انعکاس‎ ‎داشته‎ ‎باشد، و‎ ‎تبعا ‏‎" ‎بيشتر‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎هايي‎ ‎فعاليت‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎نگاه‎ ‎رسانه‎ ‎ها‎ ‎‏«ارزش‎ ‎خبري»‏‎ ‎دارند"! را‎ ‎اگر‎ ‎نگوييم‎ ‎حمله‎ ‎شخصي‎ ‎و‎ ‎غيرمنصفانه‎ ‎است‎ ‎مي‎ ‎توانيم‎ ‎فقط‎ ‎کم‎ ‎لطفي‎ ‎بناميم. ‏‎ ‎‎ ‎

هر‎ ‎فعاليتي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎نهادهاي‎ ‎مدني‎ ‎انجام‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎نيازمند‎ ‎حمايت‎ ‎مطبوعات‎ ‎ورسانه‎ ‎هاي‎ ‎مستقل‎ ‎است‎ ‎تا‎ ‎صدا‎ ‎اتفاقا‎ ‎چند‎ ‎برابر‎ ‎شود‎ ‎وبه‎ ‎اصحاب‎ ‎قدرت‎ ‎برسد‎ - ‎چه‎ ‎مسئولين‎ ‎شهري‎ ‎حوزه‎ ‎ترافيک‎ ‎وچه‎ ‎مسئولان‎ ‎حوزه‎ ‎انرژي‎ ‎وگازسوزسازي‎ ‎خودروها‎ ‎وچه‎ ‎بقيه‎ ‎مسپولان. اين‎ ‎في‎ ‎نفسه‎ ‎موضوع‎ ‎مذمومي‎ ‎نيست. اما‎ ‎آيا‎ ‎نه‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎وضعيت‎ ‎رفتار‎ ‎با‎ ‎فعالان‎ ‎سياسي‎ ‎و‎ ‎اجتماعي‎ ‎با‎ ‎ايران‎ ‎به‎ ‎گونه‎ ‎اي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎في‎ ‎نفسه‎ ‎توجهات‎ ‎را‎ ‎هم‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎وخارج‎ ‎به‎ ‎خود‎ ‎جلب‎ ‎مي‎ ‎کنند؟‎ ‎من‎ ‎آن‎ ‎بخشي‎ ‎از‎ ‎توجهات‎ ‎خارجي‎ ‎که‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎اهداف‎ ‎ديگري‎ ‎را‎ ‎دنبال‎ ‎کنند‎ ‎کنار‎ ‎مي‎ ‎گذارم. اما‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎مگر‎ ‎منکر‎ ‎نقض‎ ‎موارد‎ ‎حقوق‎ ‎بشري‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎بسياري‎ ‎از‎ ‎شهروندان‎ ‎ايراني‎ ‎را‎ ‎يا‎ ‎به‎ ‎خاک‎ ‎سياه‎ ‎مي‎ ‎نشاند‎ ‎يا‎ ‎از‎ ‎زندگي‎ ‎عادي‎ ‎وروزمره‎ ‎ساقط‎ ‎مي‎ ‎کند؟‎ ‎آيا‎ ‎دوستان‎ ‎واقعا‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎جمله‎ ‎اعتقاد‎ ‎دارند‎ ‎که‎ ‎افرادي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎کانون‎ ‎سالها‎ ‎به‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎زندانيان‎ ‎سياسي‎ ‎مشغول‎ ‎بوده‎ ‎اند، ‏تنها‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎اين‎ ‎چنين‎ ‎حرفه‎ ‎پرمخاطره‎ ‎اي را‎ ‎برگزيده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎مثلا‎ ‎درمقايسه‎ ‎با‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎ايرانياني‎ ‎که‎ ‎درجاده‎ ‎ها‎ ‎مي‎ ‎ميرند‎ ‎ارزش‎ ‎خبري‎ ‎بيشتري‎ ‎را‎ ‎براي‎ ‎انعکاس‎ ‎رسانه‎ ‎ها‎ ‎دارند؟ عملکرد‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ -‎برخلاف‎ ‎جامعه‎ ‎سياسي‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎نظام‎ ‎ديگري‎ ‎پيگيري‎ ‎مي‎ ‎کند‎- ‎مبتني‎ ‎بر‎ ‎کارنامه‎ ‎است. منتقدي‎ ‎که‎ ‎بي‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎کارنامه، به‎ ‎عملکرد‎ ‎کانون‎ ‎ويا‎ ‎خانم‎ ‎عبادي‎ ‎مي‎ ‎پردازد، از‎ ‎بازار‎ ‎توجه‎ ‎عقول‎ ‎سليم‎ ‎دست‎ ‎خالي‎ ‎باز‎ ‎مي‎ ‎گردد. ‏‎ ‎‎ ‎
منتقدي‎ ‎نوشته‎ ‎بود‎ ‎که‎
: ‎‎ ‎
‎" ‎اين‎ ‎‏«بي‎ ‎توجهي‎ ‎به‎ ‎مردم»، نتيجه‎ ‎اي‎ ‎جز‎ ‎‏«بي‎ ‎توجهي‎ ‎مردم» به‎ ‎اين‎ ‎فعالان‎ ‎نداشته‎ ‎و‎ ‎همين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎بينيم‎ ‎با‎ ‎بسته‎ ‎شدن‎ ‎دفتر‎ ‎اين‎ ‎کانون، آب‎ ‎از‎ ‎آب‎ ‎تکان‎ ‎نخورده‎ ‎و‎ ‎حتي‎ ‎خيلي‎ ‎از‎ ‎ساکنين‎ ‎خيابان‎ ‎يوسف‎ ‎آباد‎ ‎هم‎ ‎متوجه‎ ‎نشده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎چنان‎ ‎دفتري‎ ‎در‎ ‎همسايگي‎ ‎شان‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎حالا‎ ‎بسته‎ ‎شده‎ ‎است‎
!" ‎‎ ‎
‎ ‎اما‎ ‎آيا‎ ‎افرادي‎ ‎که‎ ‎طي‎ ‎سالهاي‎ ‎گذشته‎ ‎توسط‎ ‎اعضاي‎ ‎اين‎ ‎کانون‎ ‎در‎ ‎محاکم‎ ‎مختلف‎ ‎قضايي‎ ‎دفاع‎ ‎شده‎ ‎اند‎ ‎جزو‎ ‎مردم‎ ‎حساب‎ ‎نميشوند؟‎ ‎آيا‎ ‎ما‎ ‎تصورمان‎ ‎از‎ ‎جامعه‎ ‎ايراني‎ ‎بايد‎ ‎همان‎ ‎جامعه‎ ‎توده‎ ‎اي‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎وقتي‎ ‎مامور‎ ‎قانون‎ ‎از‎ ‎ترس‎ ‎اينکه‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎برخورد‎ ‎با‎ ‎يک‎ ‎جايي‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎شورش‎ ‎شود‎ ‎نتواند‎ ‎يک‎ ‎جايي‎ ‎را‎ ‎ببندد؟ قرار‎ ‎نيست‎ ‎که‎ ‎وقتي‎ ‎يک‎ ‎انجمني‎ ‎در‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎خيابان‎ ‎شهر‎ ‎است‎ ‎همه‎ ‎مردم‎ ‎آدرسش‎ ‎را‎ ‎بلد‎ ‎باشند. من‎ ‎واقعا‎ ‎متوجه‎ ‎نشدم‎ ‎وقتي‎ ‎خواندم‎ ‎نوشته‎ ‎اي‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎‏"شک‎ ‎نکنيد‎ ‎اگر‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر، حوزه‎ ‎فعاليتش‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎عرصه‎ ‎هاي‎ ‎اجتماعي‎ ‎و‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎آحاد‎ ‎جامعه‎ ‎گسترش‎ ‎ميداد، هيچ‎ ‎قدرتي‎ ‎نمي‎ ‎توانست‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎راحتي‎ ‎دفتر‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎مثل‎ ‎يک‎ ‎مغازه‎ ‎‏«پلمپ» کند‎"‎‏. مگراين‎ ‎اولين‎ ‎نهادمدني‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎تعطيل‎ ‎مي‎ ‎شود؟‎
‎‎ ‎
‎ ‎اصلا‎ ‎حتي‎ ‎اگر‎ ‎صدها‎ ‎هزار‎ ‎نفر‎ ‎مردم‎ ‎هم‎ ‎طرفدار‎ ‎اين‎ ‎کانون‎ ‎بودند‎- ‎که‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎من‎ ‎هستند‎- ‎آيا‎ ‎وقتي‎ ‎مامور‎ ‎قانون‎ ‎مي‎ ‎آيد‎ ‎مي‎ ‎خواهد‎ ‎يک‎ ‎جايي‎ ‎را‎ ‎پلمپ‎ ‎کند، انتظار‎ ‎داريم‎ ‎که‎ ‎مردم‎ ‎جلوي‎ ‎انها‎ ‎بايستند؟‎ ‎اين‎ ‎ديگر‎ ‎چه‎ ‎تصوري‎ ‎از‎ ‎قدرت‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎است؟‎ ‎آن‎ ‎هم‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎ايراني. اگر‎ ‎يک‎ ‎ميليون‎ ‎نفر‎ ‎هم‎ ‎جلوي‎ ‎دفتر‎ ‎کانون‎ ‎تجمع‎ ‎مي‎ ‎کردند، اتفاقا‎ ‎نوع‎ ‎مدني‎ ‎اش‎ - ‎ونوعي‎ ‎که‎ ‎آرزو ‏مي‎ ‎کنم‎ ‎آنگونه‎ ‎رفتار‎ ‎کنيم‎- ‎بايد‎ ‎چنين‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎حتي‎ ‎يک‎ ‎مامور‎ ‎که‎ ‎حکم‎ ‎قضايي‎ ‎در‎ ‎دست‎ ‎دارد، قادر‎ ‎باشد‎ ‎آن‎ ‎دفتر‎ ‎را‎ ‎پلمپ‎ ‎کند‎ ‎وخراشي‎ ‎هم‎ ‎به‎ ‎او‎ ‎وارد‎ ‎نشود. آب‎ ‎هم‎ ‎از‎ ‎آب‎ ‎تکان‎ ‎نخورد. مشکل‎ ‎اين‎ ‎نيست‎ ‎که‎ ‎آب‎ ‎از‎ ‎تکان‎ ‎بخورد‎ ‎يا‎ ‎نه، مشکل‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مقام‎ ‎قضايي‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎قانوني‎ ‎عمل‎ ‎کند‎ ‎وحتي‎ ‎وقتي‎ ‎هم‎ ‎پلمپ‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎روال‎ ‎قانوني‎ ‎را‎ ‎طي‎ ‎کند‎ ‎ومثلا‎ ‎از‎ ‎اموال‎ ‎صورت‎ ‎برداري‎ ‎کند‎ ‎ومواردي‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎دست‎ ‎نه‎ ‎آنکه‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎حمايت‎ ‎کم‎ ‎وزياد‎ ‎ميزان‎ ‎توفقيش‎ ‎در‎ ‎پلمپ‎ ‎کردن‎ ‎کاهش‎ ‎وافزايش‎ ‎يابد. آيا‎ ‎اين‎ ‎از‎ ‎همان‎ ‎دست‎ ‎ترديد‎ ‎نداشتن‎ ‎هايي‎ ‎نيست‎ ‎که‎ ‎استاد‎ ‎بزرگواراقاي‎ ‎شمس‎ ‎الواعظين‎ ‎در‎ ‎خصوص‎ ‎حمايت‎ ‎مردمي‎ ‎و‎ ‎رابطه‎ ‎اش‎ ‎با‎ ‎هراس‎ ‎مقامات‎ ‎حکومتي‎ ‎از‎ ‎بستن‎ ‎روزنامه‎ ‎جامعه‎ ‎داشتند؟‎ ‎آيا‎ ‎مثل‎ ‎آب‎ ‎خوردن‎ ‎روزنامه‎ ‎جامعه‎ ‎بسته‎ ‎نشد؟‎
‎‎ ‎
‎ ‎در‎ ‎ضمن‎ ‎همان‎ ‎طور‎ ‎که‎ ‎قبلا‎ ‎نوشتم‎ ‎توصيه‎" ‎گسترش‎ ‎فعاليت‎ ‎به‎ ‎حوزه‎ ‎هاي‎ ‎اجتماعي" و "دفاع از‎ ‎حقوق‎ ‎آحاد‎ ‎جامعه" که‎ ‎توسط‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎کساني‎ ‎که‎ ‎عملکرد‎ ‎کانون‎ ‎را‎ ‎مورد‎ ‎حمله‎ ‎قرار‎ ‎داده‎ ‎بود‎ ‎مطرح‎ ‎شده، نشان‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎يک‎ ‎نهادمدني‎ ‎که‎ ‎ظرفيت، ‏توانايي، امکانات‎ ‎مشخص‎ ‎ومحدودي‎ ‎دارد‎ ‎بايک‎ ‎وزارتخانه‎ ‎خلط‎ ‎شده‎ ‎است. حتي‎ ‎بنيادهاي‎ ‎ميليون‎ ‎وميلياردلاري‎ ‎باسابقه‎ ‎ايراني‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎ظرفيت‎ ‎هاي‎ ‎منابع‎ ‎انساني‎ ‎ومالي‎ ‎و‎ ‎وابستگي‎ ‎هاي‎ ‎نزديک‎ ‎به‎ ‎قدرت‎ ‎هم‎ ‎برخوردارند‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎ما‎ ‎چنين‎ ‎ادعاهايي‎ ‎ندارند. ما‎ ‎واقعا‎ ‎از‎ ‎يک‎ ‎نهاد‎ ‎مدني‎ ‎چه‎ ‎انتظاري‎ ‎داريم؟‎ ‎آيا‎ ‎انتظار‎ ‎داشتيم‎ ‎وداريم‎ ‎که‎ ‎خانم‎ ‎عبادي‎ ‎و‎ ‎اعضاي‎ ‎دفترشان‎ ‎به‎ ‎حل‎ ‎همه‎ ‎مساپل‎ ‎آحاد‎ ‎جامعه‎ ‎بپردازند؟‎ ‎براي‎ ‎هر‎ ‎يک‎ ‎مساپلي‎ ‎که‎ ‎روزانه‎ ‎مشاهده‎ ‎مي‎ ‎کنيم، جامعه‎ ‎ايراني‎ ‎نيازمند‎ ‎تاسيس‎ ‎صدها‎ ‎سازمان‎ ‎غيردولتي‎ ‎وحضور‎ ‎ميليون‎ ‎ها‎ ‎نفر‎ ‎ايراني‎ ‎است. خانم‎ ‎عبادي‎ ‎همه‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎نيست‎ ‎که‎ ‎همه‎ ‎مسائل‎ ‎جامعه‎ ‎را‎ ‎حل‎ ‎کنند. اين‎ ‎مسئوليت‎ ‎شهروندي‎ ‎بسياري‎ ‎از‎ ‎کساني‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎برخلاف‎ ‎خانم‎ ‎عبادي‎ ‎وهمکارانشان‎ ‎جز‎ ‎سخن‎ ‎گفتن‎ ‎هيچگاه‎ ‎وارد‎ ‎عرصه‎ ‎عمل‎ ‎نمي‎ ‎شوند. ‏‎ ‎‎ ‎

منتقدي‎ ‎که‎ ‎تعداد‎ ‎اندک‎ ‎اعضاي‎ ‎کانون‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎سخره‎ ‎مي‎ ‎گيرد‎ ‎ومي‎ ‎گويد‎ ‎چرا‎ ‎اين‎ ‎تعداد‎ ‎طي‎ ‎سالهاي‎ ‎گذشته‎ ‎زياد‎ ‎نشده‎ ‎از‎ ‎ياد‎ ‎مي‎ ‎برد‎ ‎که‎ ‎اساسا‎ ‎فعاليت‎ ‎در‎ ‎نهادهاي‎ ‎مدني‎ ‎که‎ ‎جز‎ ‎وقت‎ ‎وانرژي‎ ‎بردن‎ ‎و‎ ‎صرف‎ ‎عمر‎ ‎و‎ ‎بي‎ ‎بهرگي‎ ‎از‎ ‎مواهب‎ ‎مالي‎ - ‎والبته‎ ‎رضايت‎ ‎خاطر‎ ‎و‎ ‎انجام‎ ‎خير‎- ‎چيز‎ ‎ديگري‎ ‎ندارد، ممکن‎ ‎است کار‎ ‎پرطرفداري‎ ‎نيست. به‎ ‎خصوص‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎قربانيان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎که‎ ‎هر‎ ‎کسي‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎الفباي‎ ‎جامعه‎ ‎ايراني‎ ‎آشنا‎ ‎باشد‎ ‎مي‎ ‎داند‎ ‎با‎ ‎چه‎ ‎مساپل‎ ‎و‎ ‎خطراتي‎ ‎مواجه‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

ثانيان‎ ‎ملاک‎ ‎از‎ ‎تعداداندک‎ ‎چيست؟‎ ‎فعالان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎و‎ ‎وکلاي‎ ‎اين‎ ‎حوزه‎ ‎حساس‎ ‎وپرخطر‎ ‎که‎ ‎هر‎ ‎يک‎ ‎از‎ ‎چند‎ ‎روز‎ ‎تا‎ ‎چندماه‎ ‎زندان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎فعاليت‎ ‎هاي‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎کارنامه‎ ‎دارند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎جاي‎ ‎زندگي‎ ‎پرزرق‎ ‎وبرق‎ ‎ومرفهي‎ ‎که‎ ‎هم‎ ‎صنفان‎ ‎خود‎ ‎دارند‎ ‎به‎ ‎زندگي‎ ‎خيلي‎ ‎معمولي قناعت‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎همواره‎ ‎با‎ ‎خطرات‎ ‎مختلفي‎ ‎مواجه‎ ‎هستند، بايد‎ ‎چقدر‎ ‎باشند‎ ‎که‎ ‎منتقد، اين‎ ‎کانون‎ ‎را‎ ‎دکاني‎ ‎کم‎ ‎مشتري‎ ‎و‎ ‎بي‎ ‎رونق‎ ‎نخواند؟ آيا‎ ‎با‎ ‎همه‎ ‎مخاطراتي‎ ‎که‎ ‎اعضاي‎ ‎اين‎ ‎کانون‎ ‎طي‎ ‎سالهاي‎ ‎گذشته‎ ‎ا‎ ‎آن‎ ‎مواجه‎ ‎بوده‎ ‎اند، ‏همين‎ ‎که‎ ‎اساسا‎ ‎اين‎ ‎کانون‎ ‎واعضاي‎ ‎آن‎ ‎هنوز‎ ‎برقرار‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎مسير‎ ‎اهداف‎ ‎شفاف‎ ‎ومشخص‎ ‎خود‎ ‎فعاليت‎ ‎مي‎ ‎کنند، خودش‎ ‎دستاوردي‎ ‎بزرگ‎ ‎به‎ ‎حساب‎ ‎نمي‎ ‎آيد؟‎ ‎دوستاني‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎دور‎ ‎هم‎ ‎دستي‎ ‎برگود‎ ‎ندارند، آيا‎ ‎تا‎ ‎کنون‎ ‎با‎ ‎وکلاي‎ ‎جواني‎ ‎صحبت‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎درکنار‎ ‎وکلاي‎ ‎چيره‎ ‎دست‎ ‎و‎ ‎سن‎ ‎و‎ ‎سال‎ ‎دار‎ ‎کانون، به‎ ‎دادگاه‎ ‎ها‎ ‎مي‎ ‎روند‎ ‎واين‎ ‎شاخه‎ ‎از‎ ‎وکالت‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎حرفه‎ ‎آينده‎ ‎خود‎ ‎انتخاب‎ ‎مي‎ ‎کنند؟‎ ‎آيا‎ ‎نه‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ثابت‎ ‎قدمي، صداقت، فعاليت‎ ‎موثر، واتفاقا‎ ‎دور‎ ‎بودن‎ ‎از‎ ‎شاپبه‎ ‎هاي‎ ‎سياسي‎ ‎و‎ ‎تمرکز‎ ‎روي‎ ‎اهداف‎ ‎اعلام‎ ‎شده‎ ‎وشفاف‎ ‎کانون‎ ‎واعضاي‎ ‎آن‎ ‎باعث‎ ‎چنين‎ ‎رويکردي‎ ‎شده‎ ‎است؟‎ ‎‎ ‎

برخي‎ ‎وقتي‎ ‎خانم‎ ‎عبادي‎ ‎جايزه‎ ‎نوبل‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎را‎ ‎دريافت‎ ‎کرد‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎کم‎ ‎اهميت‎ ‎خواندند‎ ‎اما‎ ‎اکنون‎ ‎انتظار‎ ‎دارند‎ ‎وي‎ ‎يک‎ ‎جنبش‎ ‎ملي‎ ‎وجهاني‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎عرصه‎ ‎به‎ ‎راه‎ ‎مي‎ ‎انداخت. ‏‎ ‎‎ ‎

اين‎ ‎همه‎ ‎توقع از‎ ‎يک‎ ‎فرد‎ ‎والبته‎ ‎دورويي‎ ‎ريشه‎ ‎در‎ ‎کجا‎ ‎دارد؟ چرا‎ ‎ما‎ ‎از‎ ‎يک‎ ‎فرد‎ ‎يا‎ ‎يک‎ ‎جمع‎ ‎معدود‎ ‎چنين‎ ‎انتظاري‎ ‎داريم‎ ‎که‎ ‎درجامعه‎ ‎معجزه‎ ‎کنند‎ ‎واگر‎ ‎همه‎ ‎مشکلات‎ ‎را‎ ‎حل‎ ‎نکردندآن‎ ‎موقع‎ ‎شايسته‎ ‎لعن‎ ‎و‎ ‎نفرين‎ ‎ما‎ ‎بشوند؟‎ ‎واقعا‎ ‎براي‎ ‎همگاني‎ ‎کردن‎ ‎يک‎ ‎مساله‎ ‎اجتماعي‎ ‎چه‎ ‎امکاناتي‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎ما‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎چه‎ ‎محدويت‎ ‎هايي؟‎ ‎آن‎ ‎هم‎ ‎براي‎ ‎کساني‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎چوب‎ ‎غيرخودي‎ ‎برتنشان‎ ‎مي‎ ‎خورد‎ ‎دائما. آيا‎ ‎فراموش‎ ‎کرده‎ ‎ايم‎ ‎واکنشهارا‎ ‎به‎ ‎برنده‎ ‎شدن‎ ‎جايزه‎ ‎نوبل‎ ‎توسط‎ ‎خانم‎ ‎عبادي؟‎ ‎آيا‎ ‎فراموش‎ ‎کرده‎ ‎ايم‎ ‎که‎ ‎حتي‎ ‎آقاي‎ ‎خاتمي‎ ‎خودمان‎ ‎چه‎ ‎واکنشي‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎جايزه‎ ‎نشان‎ ‎دادند؟چند‎ ‎نويسنده‎ ‎آن‎ ‎هنگام‎ ‎نوشتند‎ ‎که‎ ‎برنده‎ ‎شدن‎ ‎جايزه‎ ‎صلح‎ ‎نوبل‎ ‎توسط‎ ‎خانم‎ ‎عبادي‎ ‎فرصتي‎ ‎تاريخي‎ ‎است؟‎ ‎به‎ ‎علاوه‎ ‎آن‎ ‎که‎ ‎مجموعه‎ ‎فعاليت‎ ‎هاي‎ ‎اين‎ ‎کانون‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎شفاف‎ ‎ودرگزارش‎ ‎هاي‎ ‎منظم‎ ‎فصلي‎ ‎منتشر‎ ‎ميشود‎ ‎نشان‎ ‎ميدهد‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎نهادمدني‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎اهداف‎ ‎تعيين‎ ‎شده‎ ‎خود‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎امکاناتي‎ ‎که‎ ‎دارد‎ ‎تا‎ ‎چه‎ ‎اندازه‎ ‎توانسته‎ ‎است‎ ‎صداي‎ ‎مستقلي‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎ ‎وبه‎ ‎عنوان‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎مراجع‎ ‎معتبر‎ ‎دراين‎ ‎حوزه‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎نشان‎ ‎بدهد. ريشه تاسف‎ ‎کسي‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎گويد ‏‎"‎متاسفانه‎ ‎در‎ ‎اندازه‎ ‎هاي‎ ‎يک‎ ‎برنده‎ ‎جايزه‎ ‎صلح‎ ‎نوبل، منشاء‎ ‎اثر‎ ‎و‎ ‎تغيير‎ ‎نبودند‎"‎، ‏نيز‎ ‎مشخص‎ ‎نيست. براساس‎ ‎چه‎ ‎آمار‎ ‎وارقام‎ ‎وچه‎ ‎نوع‎ ‎نگاهي‎ ‎اين‎ ‎سخن‎ ‎را‎ ‎مطرح‎ ‎مي‎ ‎کنند؟‎ ‎‎ ‎

چرا‎ ‎که‎ ‎تنها‎ ‎طي‎ ‎چند‎ ‎ساله‎ ‎گذشته‎ ‎که‎ ‎صداي‎ ‎جنگ‎ ‎وحمله‎ ‎به‎ ‎ايران‎ ‎گوش‎ ‎هر‎ ‎کسي‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎خارج‎ ‎از‎ ‎مرزهاي‎ ‎ايران‎ ‎مي‎ ‎آزرد، ‏صداي‎ ‎خانم‎ ‎عبادي‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎صداهاي‎ ‎معدود‎ ‎وبلندي‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎همواره‎ ‎در‎ ‎مخالفت‎ ‎با‎ ‎جنگ‎ ‎شنيده‎ ‎مي‎ ‎شد. اگر‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎کشور‎ ‎خانم‎ ‎عبادي‎ ‎با‎ ‎بي‎ ‎مهري‎ ‎بي‎ ‎حد‎ ‎وحصر‎ ‎محافل‎ ‎وطني‎ ‎روبروست، جامعه‎ ‎مدني‎ ‎جهاني‎ ‎وجامعه‎ ‎دانشگاهي‎ ‎همواره‎ ‎بهترين‎ ‎محمل‎ ‎براي‎ ‎شنيدن‎ ‎صداي‎ ‎وي‎ ‎بوده‎ ‎است. صدايي‎ ‎که‎ ‎براي‎ ‎خيلي‎ ‎ها‎ ‎الهام‎ ‎بخش‎ ‎بوده‎ ‎است. واگر‎ ‎حتي‎ ‎با‎ ‎وجود‎ ‎مشکلاتي‎ ‎که‎ ‎درحوزه‎ ‎اطلاع‎ ‎رساني‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎طنين‎ ‎اين‎ ‎صداها‎ ‎وفعاليت‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎گوش‎ ‎نرسد، دليل‎ ‎وجود‎ ‎نداشتن‎ ‎آن‎ ‎نيست. ‏‎ ‎‎ ‎

ده‎ ‎سال‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎اينکه‎ ‎دولت‎ ‎آقاي‎ ‎خاتمي‎ ‎با‎ ‎شعار‎ ‎تقويت‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎ايران‎ ‎روي‎ ‎کار‎ ‎آمد، عليرغم‎ ‎همه‎ ‎تلاش‎ ‎هاي‎ ‎دو‎ ‎دولت‎ ‎ايشان‎ ‎براي‎ ‎تقويت‎ ‎اين‎ ‎نهادها‎ ‎و‎ ‎فراگيرکردن‎ ‎ادبيات‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎ميان‎ ‎اقشار‎ ‎مختلف‎ ‎جامعه، جامعه‎ ‎ايران‎ ‎هنوز‎ ‎در‎ ‎فهم‎ ‎مفاهيم‎ ‎اوليه‎ ‎ومناسبات‎ ‎ساده نهادهاي‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎ورابطه‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎ديگرحوزه‎ ‎ها‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎دولت‎ ‎دارد، دست‎ ‎وپا‎ ‎مي‎ ‎زند. عدم‎ ‎تناسب‎ ‎انتظارات‎ ‎با‎ ‎واقعيات‎ ‎و‎ ‎نيز‎ ‎خلط‎ ‎باورها‎ ‎ومفاهيم‎ ‎سنتي‎ ‎با‎ ‎نهادها‎ ‎وسازکاروهاي‎ ‎مدرن‎ – ‎که‎ ‎هريک‎ ‎کارکردي‎ ‎متفاوت‎ ‎دارند‎- ‎نيز‎ ‎بر‎ ‎اغتشاش‎ ‎موجود‎ ‎درسطح‎ ‎جامعه‎ ‎حتي‎ ‎درسطح‎ ‎افراد‎ ‎که‎ ‎درمشاغل‎ ‎روشنفکري‎ ‎حضور‎ ‎دارند، در‎ ‎خصوص‎ ‎مناسبات‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎مي‎ ‎افزايد. ناگفته‎ ‎پيداست‎ ‎که‎ ‎نگاه‎ ‎امنيتي‎ ‎دولت‎ ‎به‎ ‎فعاليت‎ ‎بخش‎ ‎هايي‎ ‎از‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎و‎ ‎رابطه‎ ‎ستيزگونه‎ ‎اي‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎ان‎ ‎دارد‎ ‎را‎ ‎نيز‎ ‎بايد‎ ‎به‎ ‎مشکلات‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎براي‎ ‎فراگير‎ ‎شدن‎ ‎و‎ ‎نيز‎ ‎پيداکردن‎ ‎جاي‎ ‎واقعي‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎اضافه‎ ‎کرد. برخي‎ ‎از‎ ‎انتقادات‎ ‎وارد‎ ‎شده‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎تعطيلي‎ ‎کانون‎ ‎مدافهان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر، بيش‎ ‎از‎ ‎آنکه‎ ‎نقد‎ ‎عملکرد‎ ‎کانون‎ ‎باشد، نشان‎ ‎دهنده‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎چه‎ ‎ديدگاهي‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎جايگاه‎ ‎وکارکردهاي‎ ‎جامعه‎ ‎مدني‎ ‎درکشور‎ ‎ما‎ – ‎حداقل‎ ‎دربخشي‎ ‎از‎ ‎جامعه‎ ‎روشنفکري‎- ‎وجود‎ ‎دارد. ‏نگاهي‎ ‎که‎ ‎نشان‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎کار‎ ‎زيادي‎ ‎براي‎ ‎فعالان‎ ‎اجتماعي‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎تا‎ ‎براين‎ ‎کاستي‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎مشکلات‎ ‎فرهنگي‎ ‎فائق‎ ‎آيند‎ ‎تا‎ ‎درک‎ ‎واقع‎ ‎بينانه‎ ‎ومنصفانه‎ ‎تري‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎نيروهاي‎ ‎فعال‎ ‎درجامعه‎ ‎خود‎ ‎داشته‎ ‎باشيم. ‏‎ ‎‎ ‎

کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎امروز‎ ‎بزرگتر‎ ‎از‎ ‎ان‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بسته‎ ‎شدن‎ ‎دفترش‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎حرکت‎ ‎بازدارد. رسم‎ ‎است‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎که‎ ‎تا‎ ‎کسي‎ ‎از‎ ‎اسب‎ ‎بر‎ ‎زمين‎ ‎مي‎ ‎افتد‎ ‎لگدش‎ ‎مي‎ ‎زنند. با‎ ‎اين‎ ‎تفاوت‎ ‎که‎ ‎بسته‎ ‎شدن‎ ‎دفتر‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎بيشتر‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎چيزنوربر‎ ‎دستگاه‎ ‎معيوب‎ ‎و‎ ‎قضايي‎ ‎و‎ ‎اداري‎ ‎کشور‎ ‎مي‎ ‎اندازدکه‎ ‎اگر‎ ‎نوري‎ ‎قراراست‎ ‎تابانده‎ ‎شود‎ ‎بايد‎ ‎متمرکز‎ ‎روي‎ ‎آن‎ ‎باشد. ‏اين‎ ‎چيزي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎دستگاه‎ ‎قضايي‎ ‎سخت‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎محتاج‎ ‎است. به‎ ‎همين‎ ‎جهت‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اعتقاد‎ ‎دارم‎ ‎همپاي‎ ‎فعالان‎ ‎جامعه‎ ‎مدني، ‏وکساني‎ ‎که‎ ‎حقوقشان‎ ‎دراين‎ ‎جامعه‎ ‎ضايع‎ ‎مي‎ ‎شود، متضرر‎ ‎اصلي‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎چنين‎ ‎چشم‎ ‎هاي‎ ‎بينايي‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎وانفسا‎ ‎ناديده‎ ‎مي‎ ‎گيرد‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎مي‎ ‎دهد. ‏‎ ‎‎ ‎برگرفته از: روزآنلاين

send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org