logo_Committee
توسط گروهی از نویسندگان، هنرمندان و شخصیت های سیاسی اتریش:
تاسیس جامعه حمایت ازجنبش زنان و جوانان در ایران
پیشگامان مھسا – ژینا امینی
شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۸ ژانويه ۲۰۲۳

mahsa_img1.jpg
ایران از هزاران سال پیش تا کنون نقش عمده ای در فرھنگ وتمدن بشریت داشته وھمواره خاستگاه کنش ھای متعددی بوده که در تاریخ نقش عمده ای ایفا کرده اند. این کشور از لحاظ موقعیت جغرافیایی از تمام جوانب سیاسی واجتماعی کانون توجه بوده وایرانیان ھمیشه تلاش نموده اند که ھویت سیاسی فرھنگی خود را اثبات نمایند

با سقوط رژیم شاه در فوریه ١٩٧٩ بسیاری از ایرانیان امیدوار بودند که شاھد توسعه آزادی واستقلال و تحقق دموکراسی، رعایت حقوق بشر وموازین انسانی باشند. ولیکن این مهم با به قدرت رسیدن آیتالله خمینی تحقق نیافت. ایران امروزی جولانگاه سرکوب ھرگونه آزادی است. آزادی بیان، تجمعات، نشریات، تبادل اطلاعات ومذھب در آن وجود ندارد. اقلیت ھای قومی و مذھبی سرکوب می شوند. از تحصیل وکار بهاییان جلوگیری میشود. اساسا حکومت مبتنی بر قانون وجود ندارد. شکنجه دگر اندیشان سیاسی امری عادی شده است. بازداشت ھا واعدام ھا بدون تقدیم کیفر خواست وانجام محاکمه وحق داشتن وکیل انجام می گیرند. زندان ھا مملو از زنان ومردان وحتی کودکانی است که به بھانه ھای واھی دستگیر شده اند. مردم ھر روز به ویژه زنان توسط شبه نظامیان مثل بسیج وگشت ارشاد ترور میشوند

اعتراضات زنان وجوانان در ایران از چند ھفته پیش تا کنون در واقع ادامه روند اعتراضی است، که از دسامبر ٢٠١٧ شروع شده که البته نه فقط به خاطر وضعیت بد اقتصادی، افزایش بیکاری جوانان، افزایش اختلاف طبقاتی و گرانی قیمت کالاھاست بلکه نشانه ای است از اعتراض به فساد سازماندھی شده که از ۴٣ سال پیش تا کنون در کشور حکمرانی می کند. رژیم با گسترش فساد وسوءاستفاده از قدرت، مشروعیت مذھبی سیاسی واجتماعی خود را از دید بسیاری از طرفدارانش از دست داده و در بین ایرانیان وجهه آن به کلی مخدوش شده است. جمهوری اسلامی ایران از حیث سیاست خارجی با فعالیت ھای نظامی خود در خاور نزدیک به ویژه در سوریه، یمن، لبنان وعراق ثبات وآرامش منطقه را دچار دستخوش کرده است

مرگ دختر جوان ایرانی، مهسا ژینا امینی، که توسط گشت ارشاد به دلیل رعایت نکردن حجاب اسلامی بازداشت و در اثر ضربه به سرش کشته شد رویکرد تازه ای را برای تاریخ رژیم چهل و سه ساله جمهوری اسلامی ایران رقم زده است. این تظاھرات پی در پی ادامه تظاھرات سراسری بزرگ به خاطر انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٠٩ است که در آن میلیونھا نفر به خیابان ھا آمده و بر علیه تقلب در انتخابات تظاھرات کردند. در چند ھفته گذشته مردم به ویژه جوانان در ھشتاد شهر به خیابان آمده تا به کشته شدن مهسا ژینا امینی اعتراض نمایند

این قیام زنان ایران است بر علیه چهار دھه اعمال سرکوب وتبعیض توسط حکومت دینی ایران. زن، زندگی، آزادی در اعتراضات اخیر ایران شعار اصلی می باشد. سوزاندن روسری در خیابان ھا به نمادی از مبارزه بر علیه سرکوب توسط حکومت دینی اسلامی تبدیل شده است. اعتراضات این چنینی تا کنون بی سابقه بوده اند. این واقعیت قابل لمس است که این بار مردان به صورت آگاھانه زنان را در خیابان ھا ھمراھی کرده، تا از جنبش زنان در ایران حمایت کرده و بر خواست حذف حجاب اجباری و ھمچنین پایان دادن به تبعیض علیه زنان پافشاری نمایند. این اعتراضات ھمچنین قیام جوانان بین ١۶ تا ٢۵ ساله است که از خود در برابر سرکوب دفاع می کنند

در این شرایط لازم است که افکار عمومی بالاخص در اطریش و در کشورھای عضو اتحادیه اروپا متوجه تراژدی در ایران بشوند. این مهم است که از کشورھای عضو اتحادیه اروپا وھمچنین شورای اروپا درخواست شود که به فعالیت ھای رھبری دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور پایان دھند.

برای تحقق این ھدف جامعه حمایت از جنبش زنان وجوانان در ایران، پیشگامان مهسا ژینا امینی تاسیس گردیده است

اھداف و وظایف این جامعه به شرح ذیل میباشند

الف. روشن سازی اذھان عمومی در اطریش در کشورھای اتحادیه اروپا ورساندن صدای جنبش زنان وجوانان ایران به شورای اروپا ومجلس اروپا وھمچنین شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد

ب. بواسطه درخواست از نهادھای ذکر شده در بالا موارد ذیل مطالبه می گردد

 کنترل بیشتر در رابطه با تاسیس شرکت ھا در اطریش و در دیگر کشورھای اتحادیه اروپا توسط ایرانیانی که به رھبری نزدیکند. در تاسیس یک چنین شرک ھایی که اغلب شرکت ھای صوری می باشند این ھدف دنبال می گردد که از طرفی تحریم ھای سازمان ملل وآمریکا را دور زده و از طرفی دیگر مبالغ قابل توجهی پول از ایران به خارج از کشور ارسال گردد

تدابیری اندیشیده شوند، تا به مثابه آنها این مبالغی که به این طریق به خارج از کشور انتقال داده شده توقیف گردیده تا به حکومت دمکرات آینده ایران بازگردانده شود

تقلیل صدور ویزا برای ایرانیان به ویژه برای افراد نزدیک حاکمیت یا افرادی که نزدیک به قوای سرکوب می باشند.

کنترل شدید تر شرکت ھای اروپایی که در زمینه تجهیزات ارتباطات ومخابرات فعالیت داشته وبا جمهوری اسلامی ایران مبادلات تجاری دارند، چرا که از قرار معلوم حکومت با کمک شرکت ھای اروپایی قادر به قطع اینترنت بوده تا به واسطه آن بتواند ارتباط بین جوانان شرکت کننده در تظاھرات را قطع نمایند

بر اساس معاھده١٩۶١ وین راجع به روابط دیپلماسی تعداد افراد شاغل در سفارت ھای جمهوری اسلامی در خارج را به حداقل رساند، چرا که بدیهی است که تعداد قابل توجهی از کارکنان سفارت ھا از نیروھای امنیتی و سپاھی یا به عبارت دیگر کارکنان وزارت اطلاعات می باشند. وظیفه اصلی این نیروھا این است که از اپوزیسیون فعال در خارج از کشور فیلم و صدا تهیه کرده و به تهران ارسال کنند. این امر منجر می شود تا افراد خانواده ووابستگان آنها در ایران توسط نیروھای امنیتی به دلایل سیاسی مورد تعقیب قرار گیرند

بررسی تقاضاھای پناھندگی ارایه شده توسط افراد وابسته به رژیم ایران که ادعا نموده اند تقاضای پناھندگی سیاسی را دارند

این جامعه از تمامی انسانھای آزاد اندیش خواھان دموکراسی در اطریش تقاضا دارد که توان خود را در راستای تحقق رعایت حقوق بشر وتاسیس یک دولت دمکرات در ایران به کار گیرد

جامعه حمایت از جنبش زنان وجوانان در ایران، پیشگامان مهسا ژینا امینی وابسته به ھیچ گروه یا حزب سیاسی نبوده از لحاظ اقتصادی کاملا مستقل است. اساس فعالیت این جامعه بر مبنای اعلامیه جھانی حقوق بشر ١٩۴٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ١٩۶۶، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ١٩٧٩ و کنوانسیون حقوق کودک ١٩٨٩ میباشد

:بنیانگذاران جامعه

Dr. Homayoun ALIZADEH, Ministerialrat i. R., BMI, کارمند عالیرتبه وزارت کشور اطریش – بازنشسته
Dr. Heidemarie FENZL, Ministerialrat i. R., BMI, رییس بخش أمور پناهندگی و مهاجرت وزارت کشور اطریش – بازنشسته
Dr. Georg LENNKH, Botschafter i. R., BMEIA, سفیر اطریش در فرانسه، رییس بخش افریقا در وزارت امور خارجه اطریش – بازنشسته
Arash TAJMIR RIAHI, Filmemacher, Präsident der Akademie des Österr. Films, کارگردان و رییس آکادمی فیلم اطریش

:شخصیت های بارز اطریشی که به ترتیب زمانی به عنوان اعضای افتخاری به جامعه پیوسته اند

Frau Elfriede JELINEK, نویسنده و برنده جایزه نوبل در ادبیات در سال ۲۰۰۴
Frau Mag. Dr. Heide SCHMIDT, نماینده اسبق پارلمان اطریش و مؤسس حزب لیبرال فروم
Frau Mag. Terezija STOISITS, نماینده اسبق حزب سبز ها در پارلمان اطریش و وکیل اسبق مردم
Frau Monika HELFER, نویسنده
Herr Michael KÖHLMEIER, نویسنده و سخنگوی کتاب صوتی
Frau Dr. Ewa Ernst-DZIEDZIC, نماینده حزب سبز ها در پارلمان اطریش
Herr Dr. Helmut BRANDSTÄTTER, نماینده حزب نئوس در پارلمان اطریش
Frau Gertraud KNOLL-LACINA, کاندیدای اسبق ریاست جمهوری (۱۹۹۸) و سیاستمدار حزب سوسیال دمکرات
Frau Eva Maria HOLZLEITNER, نماینده حزب سوسیال دمکرات ها در پارلمان اطریش
Herr Nikolaus KUNRATH, نماینده حزب سبز ها در مجلس استان وین و عضو شورای بخشداری وین
Herr Prof. Stefan SCHENNACH, نماینده و رییس حزب سوسیال دمکرات ها در مجلس نمایندگان ایالت اطریش و عضو شورای اروپا
Herr Mag. Martin Engelberg, نماینده حزب مردم در پارلمان اطریش
Frau Dr. Gudrun Kugler, نماینده حزب مردم در پارلمان اطریش
Herr Dr. Reinhold Lopatka, نماینده حزب مردم در پارلمان اطریش

بر اساس بند ۱۱ و بند ۱۳ تبصره ۲ قانون انجمن ها؛ اعلامیه قانون فدرال شماره ۲۰۰۲/۶۶؛ جامعه حمایت از جنبش زنان و جوانان در ایران – پیشگامان مهسا ژینا امینی در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۲ در مرجع انجمن اداره پلیس ایالتی وین به عنوان انجمن با شماره ۴۶۳۶ به ثبت رسیده است. ت

   

تماس با ما

E-Mail: iran@mahsaamini.at

وین دسامبر ۲۰۲۲   


نسخه پی دی افsend page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org